Kontyngenty i plafony taryfowe w świetle przepisów prawnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kontyngenty i plafony taryfowe w świetle przepisów prawnych

Uregulowania prawne dotyczące przedmiotowej tematyki zawarte są w ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późniejszymi zmianami). W art. 3 § 1, pkt 6 tej ustawy, zamieszczona jest definicja kontyngentu taryfowego. Zgodnie z nią, kontyngent taryfowy to wymagająca uzyskania pozwolenia określona ilość lub wartość towarów, dla której Rada Ministrów ustaliła obniżone stawki celne. Z definicji tej wynika, że kompetencje do ustanawiania kontyngentów taryfowych ma wyłącznie Rada Ministrów. Dokonuje ona tego w formie rozporządzenia, jako aktu powszechnie obowiązującego, ogłaszanego w Dzienniku Ustaw. Z definicji tej wynika również, że - w przeciwieństwie do ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą (automatyczna i nieautomatyczna rejestracja obrotu, kontyngenty i plafony ilościowe) - kontyngenty taryfowe, pomimo tego że zasadniczo ich istnienie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na sprowadzenie towaru z zagranicy, są wyrazem stosowania preferencji celnej. Oznacza to, że w ramach kontyngentów taryfowych ustawodawca dopuszcza możliwość importu towaru po obniżonej (często nawet do zera) stawce celnej, której ogólna wysokość ustalana jest w Taryfie Celnej.[...]
1/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość