Kontrola pojazdów nienormatywnych przeprowadzana przez organy celne na polskich przejściach granicznych (część druga – pierwsza opublikowana została w październikowym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kontrola pojazdów nienormatywnych przeprowadzana przez organy celne na polskich przejściach granicznych (część druga – pierwsza opublikowana została w październikowym

... Ponieważ jednak w razie obciążenia przedsiębiorcy karą pieniężną w/w protokół z kontroli stanowi na ogół załącznik do decyzji administracyjnej (jest wiec jej integralną częścią), stąd niezwykle istotnym jest, by również pozostała treść protokołu odpowiadała w całości wymogom formalno – prawnym określonym obowiązującymi przepisami prawa.                Zgodnie z 68 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz.1071 z późn. zm.) protokół sporządza się tak, by z niego wynikało kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności  ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby.  [...]
11/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość