Znajdź artykuł

Koniec „sankcji podatkowych” za niezłożenie miesięcznego zestawienia oświadczeń paliwowych na tle dotychczasowych wątpliwości konstytucyjnych – cześć I

The end of tax sanctions due to infringement of the obligation to submit a monthly summary of fuel statements under constitutional doubts, existing up to now – Part 1

Z dniem 1 stycznia 2015 r. z systemu prawa polskiego usunięto kontrowersyjną sankcję podatkową, przewidzianą dotąd za niezłożenie na czas miesięcznego zestawienia oświadczeń paliwowych (o przeznaczeniu paliw na cele opałowe). W dotychczasowym stanie prawnym sankcja ta wynikała z art. 89 ust. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm., dalej u.p.a.), w brzmieniu obowiązującym do końca 2014 r. Zmiana jest skutkiem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, dokonanej ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662). Korekta co do sankcji w art. 89 ust. 16 u.p.a. stanowi fragment szerszych zmian dokonanych w kompleksie unormowań dotyczących akcyzy od olejów opałowych oraz oświadczeń paliwowych, który to kompleks obejmuje przepisy art. 89 ust. 1 pkt 9, pkt 10 i pkt 15 lit. a) u.p.a., dalej art. 89 ust. 4 pkt 1 u.p.a. oraz sekwencję unormowań art. 89 ust. 5–16 u.p.a.[1] [1]Co do innych zmian w tych przepisach zob.: I. Mirek, Zmiany w zakresie opodatkowania akcyzą paliw opałowych od 2015 r., Monitor Prawa Celnego i Podatkowego (MPCiP) 2015/1, s. 8 i n. [...]
3/2015 str. 96

Kup aby przeczytać całość