Znajdź artykuł

Konflikt pomiędzy klauzulą tax sparing, a regulacjami CFC na przykładzie Nowej Zelandii

Conflict between tax sparing clause and CFC regulations based on the example of New Zealand

W związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2017 r. w polskich regulacjach zagranicznej spółki kontrolowanej (ang. controlled foreign company – CFC) sposobu obliczania niskiego poziomu opodatkowania zagranicznej spółki celem zaklasyfikowania jej jako spółki CFC zastanowić się trzeba czy podatek darowany na podstawie tzw. klauzuli fikcyjnego zaliczenia (ang. tax sparing) kwalifikuje się jako podatek uiszczony w państwie położenia spółki CFC. Analogicznie, rozstrzygnięcie w zakresie podatku darowanego znajdzie odniesienie na potrzeby obliczenia kredytu podatkowego, który przewidują regulacje CFC, czyli przypadku gdy podatnik jest uprawniony do pomniejszenia swojego zobowiązania podatkowego powstałego na mocy regulacji CFC o podatek uiszczony przez spółkę CFC w państwie własnej rezydencji podatkowej. Do udzielenia odpowiedzi na te pytania przybliża analiza treści wyroków sądowych z Nowej Zelandii wydanych na tle klauzuli tax sparing z chińsko-nowozelandzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.[...]
11/2018 str. 401

Kup aby przeczytać całość