Znajdź artykuł

Koncepcja chmury obliczeniowej w walce z oszustwami podatkowymi .

The concept of cloud computing in the fight against tax fraud

Do opracowania innowacyjnej koncepcji wykorzystania możliwości chmury obliczeniowej (CC ) w walce z oszustwami podatkowymi przyczyniły się dwa istotne fakty.  Pierwszy to rosnące straty w budżecie Unii Europejskiej z tytułu działań grup przestępczych oraz podatników uchylających się  od  obowiązków fiskalnych. Z informacji podanych w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2013 roku (P7_TA(2013)0205) wynika, że straty w budżecie  Wspólnoty osiągnęły niebagatelną wysokość przekraczającą 1 bilion EURO, co dla każdego obywatela europejskiego stanowi co roku koszt wynoszący około 2 000 EUR  ![1] [1]Rezolucja Parlamentu europejskiego z dnia  21 maja 2013 roku w sprawie walki z oszustwami podatkowymi , uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi  (2013/2060/INI), P7_TA(2013)0205,  [...]
9/2018 str. 311

Kup aby przeczytać całość