Znajdź artykuł

Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł

W Biuletynie Urzędowym Głównego Urzędu Ceł nr 1, poz. 1 opublikowano zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 2 stycznia 1996 r. w sprawie wydawania Biuletynu. Zgodnie z tym aktem prawnym od 1996 r. Biuletyn Urzędowy GUC przestaje być wydawnictwem wewnętrznym i staje się ogólnodostępnym w wolnej sprzedaży. Biuletyn ma być organem Prezesa GUC przeznaczonym do ogłaszania aktów prawnych mających istotne znaczenie dla funkcjonowania administracji celnej, a nie publikowanych w innych organach promulgacyjnych. W Biuletynie mają być publikowane akty prawne wydawane przez Prezesa GUC, w tym zarządzenia, okólniki, komunikaty oraz regulaminy. Z punktu widzenia jednostek współpracujących na co dzień z urzędami celnymi ważną rolę spełniać mają komunikaty Prezesa GUC, które z założenia będą informować lub przypominać o okolicznościach, które należy uwzględnić w działalności organów celnych aby zapewnić sprawność i efektywność postępowania. Tak ma to wyglądać w teorii, jednak w praktyce wygląda nieco inaczej. W chwili oddawania do druku niniejszego materiału w Biuletynach opublikowano dopiero 6 kolejnych "Komunikatów", a wydano ich co najmniej 30. Sytuacja taka, jak się wydaje, spowodowana jest zbyt długim cyklem produkcyjno-wydawniczym, co oddajemy pod rozwagę Komitetowi Redakcyjnemu.[...]
6/1996 str. 179-06-1996

Kup aby przeczytać całość