Znajdź artykuł

Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Ceł nr 48 z dnia 24 lipca 1996 r. (nr DOK-Sek-272/96) w sprawie dokonywania i likwidacji odpraw celnych czasowych, których przedmiotem są towary przywożone do wytwarzania lub remontu jednostek pływających przeznaczonych do wywozu za granicę w celu realizacji umów z kontrahentami zagranicznymi. Komunikat podaje zasady, jakimi należy kierować się przy dokonywaniu odpraw celnych czasowych w przywozie w trybie art. 17 ust. 2 Prawa celnego w związku z pkt. 15 rozporządzenia Ministra Współpracy z Zagranicą z dnia 31 sierpnia 1990 r. (Dziennik Ustaw nr 64, poz. 382 z późniejszymi zmianami). Odprawy takie mogą być dokonywane dla podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i remontem jednostek pływających (stocznie) oraz dla stałych kontrahentów i dostawców towarów dla takich podmiotów. Do zgłoszenia celnego dołączyć należy pisemne oświadczenie podmiotu dokonującego wytworzenia lub remontu, poparte umową zawartą z kontrahentem zagranicznym na budowę albo remont jednostki wraz z określeniem wykonawcy danych prac. Likwidacja powyższych odpraw czasowych winna być dokonana przez stocznie i ich kooperantów jednocześnie przy przywozie gotowej jednostki. [...]
9/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość