Znajdź artykuł

Kompetencje oskarżycielskie organów skarbowych – cz. I

Agencies of fiscal administration part. I

Przedmiotem opracowania jest problematyka kompetencji dochodźczych i oskarżycielskich organów skarbowych w rozumieniu nie tylko zróżnicowania poszczególnych organów skarbowych oraz rozgraniczenia ich kompetencji, lecz także co do szczególnych ich uprawnień do prowadzenia dochodzenia oraz do oskarżania przed sądami. Dorobek literatury przedmiotu w omawianym obszarze jest raczej niewystarczający, bo tytułowego problemu dotyczą jedynie opracowania podręcznikowe albo komentatorskie[1]. Segmentowo obejmowane one są również w opracowaniach konferencyjnych[2]. [1]F. Prusak, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2002,F. Prusak, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2008, F. Prusak, Postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2009, F. Prusak, Kodeks karny skarbowy. Kodeks system, Warszawa 2011, F. Prusak, System Prawa Karnego, TOM XI, Szczególne dziedziny prawa karnego, Prawo karne skarbowe (rozdział I), Warszawa 2014. [2] Zob. m. in. F. Prusak, Kompetencje organów policji administracyjnej w sprawach o wykroczenia (suwerenność czy konkurencja), Materiały Pokonferencyjne (Konferencja naukowa w Szczytnie na temat „Reakcja na wykroczenia – materialnoprawne i procesowe aspekty prawa wykroczeń 12 – 13 maj 2014); F. Prusak, Koordynacja ścigania wykroczeń przez poszczególne organy policji administracyjnej w: „Współczesne problemy wykroczeń” Szczytno 2013, s. 317 – 325. [...]
11/2015 str. 402

Kup aby przeczytać całość