Klucz do taryfy – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Klucz do taryfy

Właściwe zaklasyfikowanie towaru umożliwia obliczenia należności celnych. Na podstawie obliczeń można stwierdzić opłacalność importowanego towaru. W wielu przypadkach importerzy błędnie myślą, że klasyfikacja taryfowa wynika z klasyfikacji towarowej SWW (Systematyczny Wykaz Wyrobów). Na tle taryfikacji towaru dochodziło do sporów między firmami, a organem celnym. Nieraz sprawy trafiały na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego, który ostateczne rozstrzygał spór stosując Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej zwane dalej regułami. Reguły stanowią klucz do przyporządkowania konkretnemu towarowi odpowiedniego kodu PCN ( Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego). Obowiązują jednak pewne zasady w taryfie celnej. Stosując reguły trzeba zapoznać się z uwagami do sekcji. Uwagi te mają pierwszeństwo przed regułami z uwagi na to, że są bardziej szczegółowe. Uwagi do działów mają pierwszeństwo przed regułami i uwagami do sekcji. Przytoczone poniżej wyroki NSA wyjaśniają niektóre Reguły Interpretacji Scalonej. [...]
11/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość