Znajdź artykuł

Kierunki przemian instytucjonalnych ukraińskich organów celnych w kontekście integracji europejskiej

Evolution of institutional Ukrainian customs authorities in the context of European integration

Wstęp. Ciągłereformy ukraińskiego systemu regulacji celnych, które miały miejscew ostatnich latach, skłoniły wielu badaczy, ekspertów i praktykówdorozważań na temat roli i statusu organów celnych wkrajowymsystemie regulacji handlu zagranicznego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w2012 roku na Ukrainierozpoczęto procesreformowaniasystemu podatkowego i celnego, skierowany na połączeniePaństwowej Służby Celnej(dalej – PSC)zPaństwowąSłużbąSkarbowąi utworzenie Ministerstwaprzychodówi wydatków Ukrainy. Ministerstwo, powstałe w grudniu 2012 roku w wyniku fuzji dwóch instytucji, 1 marca2014 roku zostałoprzekształconew PaństwowąSłużbęSkarbowąUkrainy działającą wramachMinisterstwa Finansów(dalej – MF).[...]
4/2016 str. 146

Kup aby przeczytać całość