Znajdź artykuł

Jawność adresu zamieszkania przedsiębiorcy

Summaries - Disclosure of business address

Summaries Address of trader natural person subject to legal protection. However, some legal regulations currently in force are in contradiction with the constitutional principle of respect for the privacy of any person. The development, in addition to the presentation of the issues, indicates the development in individual interpretations issued by the tax authorities. The revised were analysed in 2013, the law on excise duty. The marketing of these goods requires the production of documents supply of carbon products, which must be a street address as trader natural person. In addition, on the website of public information Bulletin must publish a list of trusted entities with carbon of the place of residence of the entrepreneurs who are natural persons. The study also pointed out the responsibility for damages arising from infringement of personal goods.     Adres zamieszkania przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną podlega ochronie prawnej. Jednakże obecnie obowiązujące niektóre regulacje prawne pozostają w sprzeczności z konstytucyjną zasadą poszanowania prywatności każdej osoby. Opracowanie, oprócz przedstawienia problematyki, wskazuje niejednolitość stosowania tej zasady w wydawanych interpretacjach indywidualnych przez organy podatkowe. Analizie poddano znowelizowaną w 2013 roku ustawę o podatku akcyzowym opodatkowującą wyroby węglowe podatkiem akcyzowym. Obrót tymi towarami wymaga sporządzania dokumentów dostaw wyrobów węglowych, w których należy podawać adres zamieszkania przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Dodatkowo na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej obowiązkowo publikuje się listę pośredniczących podmiotów węglowych z podaniem miejsca zamieszkania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. W opracowaniu wskazano również na odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia dóbr osobistych[...]
2/2014 str. 0

Kup aby przeczytać całość