Znajdź artykuł

Jaka przyszłość cła?(część druga – pierwsza zamieszczona została w listopadowym numerze „Monitora”)

6 stron – 24059 znaki Postępy w liberalizacji handlu światowego, mimo przeszkód i zdarzających się impasów w rokowaniach wielostronnych, świadczą jednak o istnieniu wyraźnej tendencji do stopniowego odchodzenia od ograniczeń w obrotach międzynarodowych. Na tym tle coraz wyraźniej rysuje się przyszłość służby celnej, jako egzekutora zobowiązań fiskalnych o czym świadczy choćby przejmowanie przez tę służbę innych obowiązków38 , najczęściej w postaci poboru akcyzy39. Liberalizacja handlu ma też swoisty wpływ na działalność agentów celnych. Należy tu zwrócić uwagę, że samo obniżanie stawek celnych nie wywiera żadnego praktycznie wpływu na kondycję agentów i agencji celnych, nie zmniejsza bowiem liczby samych odpraw celnych. Zagrożeniem dla ich bytu jest natomiast wewnątrzunijny obrót bezcłowy. Sprzeczna z interesami agentów celnych jest zatem sama idea, a zwłaszcza praktyka unii celnych.[...]
12/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość