Znajdź artykuł

Jak będą funkcjonować gwarancje

JHow will the guarantees function

W nawiązaniu do naszego pisma nr 410000-IOPR.4201.17.2016.DPA z dnia 31.03.2016r. w uzupełnieniu przekazuję aktualne stanowisko Ministerstwa Finansów. W okresie przejściowym po wejściu w życie nowych przepisów unijnych pozwolenia na złożenie zabezpieczenia generalnego wydane przed dniem 1 maja 2016 r. zachowają ważność, jednak nie dłużej niż do 1 maja 2019 r. albo do ponownej oceny pozwolenia. W pozwoleniach tych nie została określona wysokość kwoty referencyjnej, w związku z czym jej wysokość będzie równa kwocie określonej w potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia, a w przypadku kilku potwierdzeń dotyczących tego pozwolenia, sumie kwot określonych w tych potwierdzeniach. Treści przedmiotowych pozwoleń w celu określenia powyższej kwoty referencyjnej nie należy zmieniać. Natomiast w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność zwiększenia wysokości kwoty referencyjnej ustalonej na podstawie ww. potwierdzeń złożenia zabezpieczenia, wystarczającym będzie złożenie dodatkowego zabezpieczenia.[...]
4/2016 str. 163

Kup aby przeczytać całość