Znajdź artykuł

Interpretacja aktów wspólnotowych w przypadku rozbieżności między wersjami językowymi

2 strony – 4 490 znaki Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło wykładni art. 27 ust. 1 lit. f) dyrektywy Rady 92/83/EWG z dn. 19.10.1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych. Spór zawisł pomiędzy UAB Profisa (dalej jako „Profisa”) a Muitin's departamentas prie Lietuvos Respublikos finans' ministerijos (dalej jako litewski organ celny) w przedmiocie opodatkowania ujednoliconą akcyzą alkoholu zawartego w wyrobach czekoladowych. Profisa przywozi na Litwę wyroby czekoladowe zawierające alkohol etylowy. Swoimi decyzjami litewski urząd celny odmówił zwolnienia z akcyzy produktów przywiezionych przez Profisa, bowiem choć art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym zwalnia z akcyzy ...[...]
7/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość