Instytucja zgłoszenia celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Instytucja zgłoszenia celnego

Prawo celne z 1989 r. posługuje się pojęciem zgłoszenie celne (art. 23 ust. 1), jednak ustawa nie precyzuje, co należy przez to określenie rozumieć. Stąd powszechnie przyjęto, że zgłoszenie celne to decyzja organu celnego rozstrzygająca o sytuacji prawnej towaru. Jedynie w wyroku NSA z dnia 9.11.1994 r., sygn. II SA 187/94 (Prawo Gospodarcze 1995, nr 6) podniesiono, iż zgłoszenie celne obejmuje kilkanaście procedur postępowania celnego, z których jedną może być właśnie odprawa celna.[...]
8/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość