Znajdź artykuł

Instytucja vacatio legis w polskim ustawodawstwie celnym

Termin vacatio legis (z łaciny vacatio – zwolnienie, lex, legis – prawo) oznacza okres przewidziany w akcie normatywnym, który upływa między jego ogłoszeniem (promulgacja) a dniem wejścia w życie wszystkich lub wybranych jego postanowień. Vacatio legis stwarza możliwość, by wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z treścią nowego aktu normatywnego, zanim zacznie on obowiązywać. O jego wprowadzeniu decyduje na ogół organ, który dany akt prawny stanowi. W Polsce akty prawne ogłaszane w Dzienniku Ustaw RP i Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski. Generalną zasadą jest iż wchodzą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia, chyba że same stanowią inaczej. Celem opracowania jest analiza stosowania tej instytucji prawnej w ramach ustawodawstwa celnego w Polsce i próba odpowiedzi na pytanie, czy vacatio legis na gruncie prawa celnego było właściwie stosowane. [...]
4/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość