Instytucja szefa Służby Celnej w systemie administracji rządowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Instytucja szefa Służby Celnej w systemie administracji rządowej

Pierwszy szczebel – podstawowy, tworzą urzędy celne wraz z naczelnikami urzędów celnych jako organami, drugi – izby celne na czele z dyrektorami. Nastąpiła decentralizacja kompetencji organów administracji celnej. Postępowanie w sprawach celnych w pierwszej instancji należy do naczelników urzędów celnych. Organem odwoławczym od decyzji naczelników są dyrektorzy izb celnych. Część spraw celnych została zastrzeżona do zakresu działań dyrektorów izb celnych, jako organów pierwszej instancji. Dotyczą one: prowadzenia składów celnych, korzystania z zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego, procedur uproszczonych, miejsc wyznaczonych i uznanych przez organ celny. Najwyższy szczebel funkcjonuje na poziomie Ministerstwa Finansów. Problematyką celną zajmuje się tu pięć departamentów: Departament Organizacji Służby Celnej, Departament Ceł, Departament Kontroli Skarbowej, ... [...]
4/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość