Instytucja kontroli celnej w projektowanych rozwiązaniach prawnych w zakresie obowiązywania krajowego prawa celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Instytucja kontroli celnej w projektowanych rozwiązaniach prawnych w zakresie obowiązywania krajowego prawa celnego

... W odniesieniu do instytucji kontroli celnej zasadniczym novum, jakie przewidują projektowane przepisy jest przeniesienie artykułów regulujących kwestie kontroli celnej do ustawy o Służbie Celnej. W projekcie ustawy Prawo celne zawarty został bowiem zapis art. 6 zgodnie z którym, uprawnienia organów celnych do wykonywania czynności w ramach dozoru celnego (kontroli celnej) oraz zakres tych czynności określa ustawa z dnia 24 lipca 1999r. o Służbie Celnej (SC) (Dz. U. Nr 72, poz. 802, z póź. zm.).[i] Zgodnie z wolą ustawodawcy projektowany przepis ma charakter odsyłający do ustawy statuującej Służbę Celną i regulującej m.in. kompleksowo strukturę i zadania tej Służby.[ii] Wykonując założenie wymienionego przepisu odnaleźć można w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej artykuł 1 pkt 6 dodający m.in. rozdział 1b zatytułowany Kontrola celna (artykuły od 6h do 6zh). Wstępna analiza zawartych w dodanym rozdziale norm prawnych skłania do ogólnego wniosku, iż stanowi on przeniesienie przepisów w ich brzmieniu ujętym w tytule IXa aktualnie obowiązującego KC. ... [...]
12/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość