Import urządzeń technicznych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Import urządzeń technicznych

Od dnia 1 kwietnia 2000 r. urzędy celne zaostrzyły kontrolę sprowadzanych do kraju urządzeń technicznych pod kątem spełnienia obowiązku wynikającego z art. 34 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dziennik Ustaw nr 36, poz. 202 z późniejszymi zmianami). Warunkiem przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów objętych tym dozorem, jest przedłożenie kopii wniosku importowego z poświadczeniem jego złożenia w Urzędzie Dozoru Technicznego. „Wniosek importowy” jest wymagany w przypadku przywozu urządzeń technicznych dla celów komercyjnych, jak i przywozu na potrzeby własne (bez względu na ilość towaru). Druki wniosku wydawane są przez organy dozoru technicznego. Są one jednolite w całym kraju i nie mogą zawierać żadnych skreśleń i poprawek. Mając powyższe na uwadze zamieszczamy poniżej wyciąg z ustawy o dozorze technicznym oraz wykaz towarów podlegających dodatkowym ograniczeniom. [...]
5/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość