Znajdź artykuł

Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej (część pierwsza)

 Decydująca rola podatków powoduje, iż państwa członkowskie Unii Europejskiej wyjątkowo niechętnie godzą się na rezygnację ze swoich kompetencji, czego wymaga od nich jednak Bruksela, konsekwentnie realizując art. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Traktatu). Zgodnie z jego treścią, zadaniem Unii jest utworzenie wspólnego rynku wewnętrznego. Zadanie to jednak nie może zostać zrealizowane bez uprzedniego ujednolicenia przepisów podatkowych. Różnice w tym sektorze doprowadzić mogą bowiem do szeregu problemów i nieporozumień, zarówno na płaszczyźnie politycznej jak i gospodarczej. Dlatego też, by zrealizować główny cel Unii, czyli wspólny rynek, konieczny jest wspólny system opodatkowania, który nie tylko złagodzi, ale zlikwiduje wszelkie niedogodności spowodowane dywergencjami. W dziedzinie podatków pośrednich zadanie te konkretyzuje art. 93 Traktatu. Regulacja ta zobowiązuje Wspólnotę do stopniowego wdrażania  [...]
11/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość