Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej część druga. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej część druga.

Outlay taxes’ harmonization in the EU

Istotna rola w harmonizacji podatków pośrednich – w sposób, jak na ironię również pośredni – przypada Trybunałowi. Jego orzeczenia, konkretyzując przepisy unijne, współdziałają przy tworzeniu wspólnotowych standardów w dziedzinie podatków. Największe zasługi w tym sensie przypadają na podatek obrotowy – tak np. orzeczenie z 5 maja 1982 r. stanowi o zakazie podwójnego opodatkowania przy zakupie przez osoby fizyczne poza granicami kraju. Kolejnym krokiem było ustalenie przez Trybunał nakazu zgodności systemów podatków obrotowych z wolnościami podstawowymi zapisanymi w Traktacie....Państwa członkowskie, z wyjątkiem Niemiec, nie były do tej pory gotowe do zupełnej rezygnacji z ich ustawodawstw odnoszących się do podatków pośrednich. W rezultacie, oddelegowany już pewien wachlarz kompetencji został dodatkowo poddany swoistym ograniczeniom. Powodem były obawy państw członkowskich przed nadużyciami oraz zbyt szybkim tokiem harmonizacji. Innym skutkiem owych obaw jest zapisana w Traktacie forma zaledwie konsultacji z Parlamentem. Fakt ten uważany jest za potężny deficyt demokratyzmu, czyli tutaj naturalnego systemu kontrolnego, w sposobie uchwalania przepisów harmonizujących przez Unię. Dlatego też uczestnicy Konferencji Międzyrządowej szukali innego sposobu na kontrolę Brukseli. Znaleźli go w idei wprowadzenia ograniczeń jej kompetencji. Mechanizmy te wynikają po części bezpośrednio z Traktatu, częściowo zostały dodatkowo uchwalone.[...]

Kup aby przeczytać całość