Gwarancje dla potrzeb procedury tranzytu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Gwarancje dla potrzeb procedury tranzytu

Czy gwarancje stosowane przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach wspólnej procedury tranzytowej mają nadal zastosowanie po akcesji Polski do Unii Europejskiej?                      Osoby, które przed akcesją Polski do Unii Europejskiej posiadały pozwolenie na stosowanie gwarancji generalnej lub zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia w ramach wspólnej procedury tranzytowej, po spełnieniu określonych wymagań mogły rozszerzyć zakres funkcjonowania tych pozwoleń również na tranzyt wspólnotowy. Gwarancja składana przez głównego zobowiązanego musiała być ważna w całej Wspólnocie, która z dniem 1 maja 2004 r. liczyła już 25 państw. Również z tą datą możliwe było realizowanie przewozów do Andory i San Marino, stąd osoba zainteresowana mogła rozszerzyć zakres funkcjonowania pozwolenia również na te dwa nowe kraje.    [...]
9/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość