Granica wschodnia Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia dla międzynarodowego obrotu towarowego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Granica wschodnia Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia dla międzynarodowego obrotu towarowego

Komitet Współpracy CEFTA. Stanowisko wspólnych organów nie ma charakteru wiążącego dla państw członkowskich, posiadają one jedynie formę propozycji, zalecenia. Do obowiązującego prawa mogą być wprowadzone wyłącznie w drodze autonomicznych decyzji właściwych organów państw członkowskich. W drugiej formie integracji, w ramach której powoływane są ponadnarodowe organy – instytucje integracyjne wydają rozporządzenia i dyrektywy oraz podejmują decyzje obligatoryjne dla państw członkowskich. W przypadku dyrektyw istotne znaczenie ma cel, który powinien zostać osiągnięty przy pomocy działań podejmowanych przez państwo członkowskie, dyrektywa nie określa, jakie to mają być działania pozostawiając je do wyboru przez państwo członkowskie. Rozporządzenia natomiast mają zasięg ogólny, obowiązujący w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach. Należy podkreślić, że zarówno w stosunku do dyrektyw i rozporządzeń istnieją daleko idące różnice zdań w zakresie ich bezpośredniego przeniesienia do krajowego porządku prawnego. [...]
3/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość