Znajdź artykuł

Glosa do wyroku WSA w Opolu z dnia 9 listopada 2011 r. sygn. akt: I SA/OP 327/11

Glosowanym wyrokiem oddalono skargę w sprawie niezłożenia przez skarżącą zestawienia oświadczeń, o których mowa w art. 89 ust. 14 u.p.a. i naliczenie z tego tytułu zamiast stawki preferencyjnej podatku akcyzowego, stawki, o której mowa w art. 89 ust. 4 pkt 1 u.p.a. W dniu 19 maja 2010 r. Naczelnik Urzędu Celnego w Opolu wszczął z urzędu postępowanie podatkowe wobec „Al.” Sp. z o.o. w sprawie określenia zobowiązania podatkowego za sierpień 2009 r. w związku ze spóźnionym złożeniem przez nią, tj. w dniu 22 kwietnia 2010 r., ... [...]
10/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość