Znajdź artykuł

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-254/11, Oskar Shomodi

Rozporządzenie o małym ruchu granicznym należy interpretować w ten sposób, że posiadacz zezwolenia na przekraczanie granicy powinien móc (w granicach przewidzianych w tym rozporządzeniu i w umowie dwustronnej zawartej w celu jego wykonania) swobodnie przemieszczać się w strefie przygranicznej przez okres trzech miesięcy, jeżeli jego pobyt nie został przerwany, a po każdym przerwaniu pobytu korzystać z nowego trzymiesięcznego prawa pobytu. [...]
7/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość