Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. (Sygn. akt K 39/13) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. (Sygn. akt K 39/13)

A Gloss to the Judgment of the Constitutional Court form 3rd March 2015 (K 39/13)

Teza: Trybunał Konstytucyjny słusznie stwierdził, że treść art. 1, art. 18a ust. 1 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w zakresie, w jakim wśród osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomijają funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy wykonują zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 - 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej jest niezgodny z przepisem art. 32 Konstytucji RP. Jednak brak wyraźnego wskazania, że prawa emerytalne służb mundurowych powinny być przyznane funkcjonariuszom Służby Celnej, a  użyta argumentacja w uzasadnieniu może budzić wątpliwości związane z właściwą interpretacją istoty funkcjonowania Służby Celnej.[...]
12/2015 str. 452

Kup aby przeczytać całość