Znajdź artykuł

Glosa do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt P 41/10

... Przed przystąpieniem do analizy zapadłego w sprawie orzeczenia, należy zwrócić uwagę na istotne elementy stanu faktycznego, na kanwie którego ww. wyrok został wydany. W toku prowadzonego postępowania podatkowego w trybie art. 20 ust 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , podatnik uzasadniając źródła finansowania zakupu mieszkania i samochodu w 2003 r., pismem z dnia 18 marca 2009 r. poinformował organ ... [...]
2/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość