Znajdź artykuł

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28.08.2007 r

Przepis art. 81b ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa nie może pozbawić podatnika prawa do odliczenia, wszelkie odstępstwa od zasady neutralności muszą bowiem wynikać z przepisu prawa, a nie jego wykładni. Sąd błędnie przyjął, że przepisy art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług pozwalają organom podatkowym na niepotraktowanie podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jako podatku naliczonego, co narusza naczelną zasadę cechującą system podatku od wartości dodanej - zasadę neutralności opodatkowania VAT podmiotów uczestniczących w obrocie. 7 stron – 28 100 znaki [...]
1/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość