Znajdź artykuł

Funkcjonariusz celny – dłużnikiem celnym

2 strony – 7990 znaki W Służbie Celnej, tak jak w każdej innej grupie zawodowej, mogą pojawić się osoby umyślnie niewykonujące lub nienależycie wykonujące swoje obowiązki służbowe. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza możliwości pociągnięcia takich funkcjonariuszy do odpowiedzialności w ramach obowiązujących przepisów prawa celnego.[...]
7/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość