Egzekwowanie roszczeń odszkodowawczych prawa wspólnotowego na mocy prawa krajowego w RFN – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Egzekwowanie roszczeń odszkodowawczych prawa wspólnotowego na mocy prawa krajowego w RFN

7 stron – 26263 znaki A. Wstęp Panowie Francovich oraz Bonifaci, obywatele Włoch, pozywając swój kraj o odszkodowanie za to, iż ten nie wdrożył na czas dyrektywy gwarantującej im konkretne prawa , nie mogli wówczas przewidzieć, że ich przypadek dotrze aż to Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (zwanego dalej „ETS”) i posłuży temu do uchwalenia precedensowego wyroku - wyroku ustanawiającego nową instytucję odpowiedzialności prawno wspólnotowej Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Wyrok ten jednocześnie stanowił podstawę dla dalszego rozwoju i specyfikacji okoliczności, w których obywatel danego Państwa Członkowskiego może wystąpić o odszkodowanie za naruszenia przez owe państwo prawa wspólnotowego. Jakkolwiek obecnie samo podłoże prawne takiego roszenia nie jest już w żaden sposób kwestionowane, tak zagadnienie jego egzekwowania wciąż budzi wiele kontrowersji i prowadzi tym samym do szerokich dyskusji. Rzeczony stan ... [...]
8/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość