Znajdź artykuł

Dywidenda wypłacana na rzecz funduszu inwestycyjnego w państwie trzecim wolna od podatku u źródła – komentarz do wyroku TSUE w sprawie C-190/12

Summarites - Tax exemption of dividends paid by nationally established companies to an investment fund established in a non-Member State – commentary of ECJ Case C-190/12

In the case C-190/12 the ECJ stated that a Member State may not exclude from a tax exemption dividends paid by nationally established companies to an investment fund established in a non-Member State if there exists between the two Member States an obligation of mutual administrative assistance. The ECJ confirmed in his judgment that dividends paid by a company established in a Member State to one of its shareholders established in a non-Member country fall within the scope of the FEU Treaty provisions on the free movement of capital. While considering the justification of a need to maintain the effectiveness of fiscal supervision, the Court has hold that such a justification for restriction can only be accepted where the legislation of the Member. State makes entitlement to a tax advantage dependent on the satisfaction of conditions compliance with which can be verified only by obtaining information from the competent tax authorities of a non-Member State. The referring court should examine whether the Polish tax authorities can verify such information which may be required for the application of the tax legislation by tax authorities on the basis of the existing regulatory framework in current case.   W wydanym w sprawie C-190/12 wyroku, TSUE rozstrzygnął, że państwo członkowskie nie może wyłączyć ze zwolnienia od podatku dywidend wypłacanych przez spółki z siedzibą w kraju członkowskim na rzecz funduszu znajdującego się w państwie trzecim, jeżeli między tymi dwoma państwami istnieją ramy prawne, zobowiązujące je do wzajemnej pomocy podatkowej. W w.w. wyroku TSUE potwierdził, że w stosunku do tzw. dywidend wychodzących, wypłacanych na rzecz wspólnika będącego rezydentem kraju trzeciego zastosowanie znajdzie swoboda przepływu kapitału. Rozpatrując przesłankę konieczności zapewnienia skutecznej kontroli podatkowej, TSUE uznał, że takie uzasadnienie jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy uregulowania państwa członkowskiego uzależniają przyznanie korzyści podatkowej od spełnienia warunków, których zweryfikowanie możliwe jest jedynie poprzez uzyskanie informacji od właściwych organów podatkowych państwa trzeciego. Do sądu krajowego należy jednak zbadanie czy w rozpatrywanym stanie faktycznym taka weryfikacja jest możliwa.[...]
8/2014 str. 316

Kup aby przeczytać całość