Znajdź artykuł

Dowód rejestracyjny a „akcyza samochodowa”

 Spór nie został dotąd rozstrzygnięty i być może jeszcze długo będziemy oczekiwali na jego finał, a w tym czasie stajemy się świadkami skutecznego, aczkolwiek niezgodnego z prawem obowiązującym w kraju, omijania tychże przepisów. Tym razem nie zamierzam rozważać na temat podstaw prawnych, na jakich jest oparty pobór podatku akcyzowego, tak w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, jak i z tytułu importu.  Jednak uważam za konieczne poddanie analizie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz.257 ze zm.) w kontekście obowiązków, jakie zostały nałożone na nabywców wewnątrzwspólnotowych i importerów samochodów osobowych przez ustawę z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. nr 58, poz.515 z 2003r. ze zm.) ...  [...]
2/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość