Znajdź artykuł

Doręczenie decyzji

... Naczelny Sąd Administracyjny  Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi oddalił skargę „W” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (dalej jako Spółka), na postanowienie Izby Skarbowej w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania z powodu uchybienia terminu. W rozpoznawanej sprawie organ podatkowy I instancji wydał decyzję w przedmiocie określenia Spółce zobowiązania podatkowego, zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę. Decyzję tą przesłano następnie listem poleconym na adres Spółki. Wobec niemożności doręczenia jej bezpośrednio adresatowi ...[...]
11/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość