Znajdź artykuł

Decyzja o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych.

Postanowienia zawarte w art. 33 – art. 33g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa regulują szczególny tryb zabezpieczenia należności podatkowych, swoisty dla tego rodzaju świadczeń o charakterze publicznoprawnym, odróżniający się w sposób dość znaczny od zabezpieczenia innych należności pieniężnych, do których stosowana jest przede wszystkim ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji . Ten specyficzny tryb procedowania organów podatkowych zawiera szereg elementów właściwych postępowaniu jurysdykcyjnemu, zwłaszcza zaś przewiduje wydanie decyzji o zabezpieczeniu, czyli indywidualnego aktu administracyjnego, kształtującego w określonym zakresie sytuację prawną jednostki, wykazującego jednak szereg cech odróżniających go od innych typów decyzji podatkowych . [...]
11/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość