Czy zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe jest zgodne z Konstytucją RP? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Czy zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe jest zgodne z Konstytucją RP?

Is the suspension of the tax liability limitation period from the date of the initiation of proceedings for tax crime or tax offense in accordance with the Constitution of the Republic of Poland?

Celem publikacji jest omówienie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 22 października 2014 r. nr 11.511.1778.2014.MWa do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności: 1) art. 114a ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy[i] dalej jako „kks” z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, 2) art. 70§6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa[ii] dalej jako „OP” w zakresie, w jakim przewiduje, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie, a nie przeciwko osobie z art. 2 Konstytucji RP[iii]. [i]Dz. U. z 2013 r., poz. 186 ze zm. [ii]Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. [iii]Sprawa została zarejestrowana w TK pod sygn. akt K 31/14, www.trybunal.gov.pl [...]
12/2014 str. 488

Kup aby przeczytać całość