Znajdź artykuł

Czy wysokość stawki celnej kwiatów ciętych zależy od ich gatunku czy też od okresu, w którym dokonano importu?

... Organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji, w uzasadnieniu podając, że z postanowień taryfy celnej wynika wprost, że klasyfikacja taryfowa kwiatów nie jest uzależnione od ich gatunku, lecz od czasu zgłoszenia celnego. Mając na uwadze, iż przedmiotowe kwiaty zostały zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu w marcu, organ odwoławczy uznał, że należy je zataryfikować do:- kodu PCN 060310510 właściwego dla róż zgłaszanych w okresie od 1 listopada do 31 maja, - kodu PCN 060310650 właściwego dla chryzantem zgłaszanych w okresie od 1 listopada do 31 maja. ...  [...]
8/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość