Czy spadkobierca może być dłużnikiem celnym? Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdyni z dnia 5 kwietnia 2012 r., III SA/Gd 104/12 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Czy spadkobierca może być dłużnikiem celnym? Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdyni z dnia 5 kwietnia 2012 r., III SA/Gd 104/12

Can an heir be a customs debtor? A note to the verdict of the Voivodship Administrative Court in Gdynia of 5 April 2012, III SA/Gd 104/12

Unia celna stanowi obszar wyłącznej kompetencji Unii Europejskiej. Oznacza to, że w obszarze ceł UE posiada uprawnienie do jednostronnego działania, niezależnie od istniejących regulacji narodowych i ich efektywności. Z kolei państwa członkowskie nie mają możliwości samodzielnego stanowienia norm prawnych bez jej zgody. Zaakceptowanie poglądu, zgodnie, z którym Ordynacja podatkowa pozwala na uznanie dłużnikami osób niewymienionych w art. 201 ust. 3 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, a w szczególności spadkobierców dłużnika celnego, skutkuje wyodrębnieniem się „krajowych” wersji prawa unijnego.[...]
9/2014 str. 341

Kup aby przeczytać całość