Czy Polska dokonała prawidłowej implementacji dyrektywy Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w zakresie okazjonalności przywozu paliwa? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Czy Polska dokonała prawidłowej implementacji dyrektywy Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w zakresie okazjonalności przywozu paliwa?

Whether Poland made the correct implementation of Council directive 2007/74/ EC of 20 December 2007 in the scope of occasional nature of fuel imports?

Celem opracowania jest dokonanie analizy dyrektywy Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów w postaci paliwa przywożonego przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy[i] zwanej dalej „dyrektywą” pod kątem prawidłowości jej wdrożenia do polskiego porządku prawnego. Inspiracją do przeprowadzenia badania są dane w zakresie ilości postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej  skierowanych przeciwko Polsce przez Komisję Europejską w związku z niewłaściwą implementacją dyrektyw unijnych. Wszczęcie w latach 2010-2014 łącznie 40 takich postępowań prowadzi do wniosku o możliwych uchybieniach w procesie implementacji dyrektyw[ii]. [i] Dz. Urz. L 346 z 2007 r. [ii]Dane uzyskane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w trybie wynikającym z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. [...]
4/2015 str. 141

Kup aby przeczytać całość