Znajdź artykuł

Czy kodeks celny zdaje egzamin ?

Obowiązująca w Polsce w latach 1990-1997 ustawa z 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne radykalnie zmieniła system polskiego prawa celnego. jednak z upływem lat okazało się, że niektóre zawarte w niej przepisy były zbyt sztywne, co uniemożliwiało elastyczne reagowanie na nowe zjawiska w obrocie towarowym z zagranicą.[...]
11/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość