Znajdź artykuł

Czy art. 262 Kodeksu celnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12.12.1997 r. o zmianie ustawy Kodeks celny dopuszcza możliwość stosowania w postępowaniach celnych przepisów kpa ?

Prezes GUC na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm) w związku z art. 155 kpa, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28.12.1989 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 71 z 1994 r, poz. 312 z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w K. utrzymał w mocy decyzję I instancji. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy podał, że dezyją zawartą w JDA SAD Dyrektor Urzędu Celnego w K. na wniosek R., zezwolił na złożenie towaru - sprzęt AGD- w składzie celnym na wyznaczony okres. [...]
3/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość