Znajdź artykuł

Czy agencja celna może żądać zwrotu należności celnych w trybie art. 264 Kodeksu celnego?

 Dyrektor Urzędu Celnego wydał decyzję, w której odmówił Agencji Celnej zwrotu cła  naliczonego od samochodu osobowego, objętego procedurą dopuszczenia do obrotu według dokumentu SAD E13/....., uznając, że Agencja Celna nie jest stroną postępowania. Jako podstawę prawną tej decyzji wskazano, art. 207, art. 133 i art. 134 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa w zw. z art. 246, art. 195 § 5 i art. 64 § 1 i § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 roku – Kodeks celny. W sprawie organ I instancji ustalił, że przedstawiciel Agencji Celnej, działając na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, w imieniu osoby trzeciej, dokonał zgłoszenia celnego i tym samym zawnioskował o objęcie przedmiotowego samochodu procedurą dopuszczenia do obrotu. [...]
8/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość