Znajdź artykuł

Czasowe ograniczenia przywozu i wywozu towarów

Ograniczenia te polegaja na obowiązku pprzedkładania w urzędzie cellnym, jako załącznika do wniosku o wszczęcie postępowania celnego, pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów wydawanego przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Zasady i tryb postępowania w sprawach wydawania pozwoleń reguluje rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 grudnia 1993r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach wydawania pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą - Dz.U. Nr 131, poz. 626, zmiana w Dz.U. z 1994r. Nr 132, poz. 681. Obowiązuje od dnia 1 stycznia 1994r.[...]

Kup aby przeczytać całość