Cywilnoprawne aspekty gier hazardowych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Cywilnoprawne aspekty gier hazardowych

Civil law aspects of gambling

Cywilnoprawna regulacja gier i zakładów zawarta jest w art. 413 KC, w ramach przepisów normujących kwestię bezpodstawnego wzbogacenia. Wspólną i podstawową cechą wszystkich gier i zakładów jest ich losowy charakter, co oznacza choćby niewielki margines niepewności co do rezultatu. Kwestia legalności gier i zakładów, a także dochodzenia i przedawnienia roszczeń wynikających z tych gier uregulowana jest w ustawie o grach hazardowych, która określa katalog gier i zakładów posiadających swoje definicje legalne. W odniesieniu do gier i zakładów niewymienionych w tej ustawie istnieją wątpliwości co do tego, czy są one dozwolone czy zakazane. Pewne wątpliwości rodzi także pojęcie gier lub zakładów nierzetelnych, odnoszone do tych gier i zakładów, w których podstępnie, w sposób oszukańczy naruszona zostaje przypadkowość rezultatu[...]
2/2020 str. 50

Kup aby przeczytać całość