Znajdź artykuł

Co to jest System ZEFIR 2 i po co jest tworzony?

Zintegrowany System Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem - ZEFIR 2 będzie jednym z systemów wchodzących w skład Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SI SC). Został przewidziany do realizacji w ramach „Programu Elektroniczne Cło" finansowanego ze środków Unii Europej¬skiej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego In¬nowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na innowacje". System ZEFIR 2 będzie realizował założenia Programu e-Cło w obszarze poboru należności ... [...]
12/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość