Źródła zasady powszechności cła w prawie polskim – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Źródła zasady powszechności cła w prawie polskim

...  Uważam, że zasadę powszechności cła można wyinterpretować z treści art. 84 Konstytucji RP kreującego zasadę powszechności danin publicznych. Przepis ten stwierdza, iż jeśli ustawa wprowadziła obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczenia danin publicznych, w tym podatków, to każdy jest obowiązany do ich ponoszenia. Ponadto z zasady władztwa podatkowego dającej państwu prawo do obciążania ciężarami publicznymi podmiotów znajdujących się w polu jego władzy wynika, iż cło będąc jak wszystkie podatki daniną publiczną, ma charakter powszechny. Nie wynika z tego jednak obowiązek dla ustawodawcy wydawania przepisów celnych, obciążających „każdego". ...[...]
9/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość