Znajdź artykuł

Charyzmatyczny naukowiec i praktyk

Charismatic scientist and practician

Od redakcji W dniu 19 grudnia 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski, Wiesławowi Czyżowiczowi nadał tytuł Profesora zwyczajnego Nauk Ekonomicznych[1]   Człowiek sukcesu – tak można byłoby najkrócej określić dorobek naukowy Tego wybitnego naukowca. Niewielu naukowcom udaje się wdrożyć wizje naukowe do praktyki życia gospodarczej. Profesorowi dr hab. W. Czyżowiczowi udało się - i za to całe środowisko celne jest Mu wdzięczne i pokornie chyli czoło oraz oddaje niski pokłon. Wszyscy obecni mogli  się o tym przekonać podczas uroczystej Konferencji Międzynarodowej „Polityka celna, ekonomia, prawo, praktyka”, która odbyła się w dniu 20 listopada 2014 r. w Szkole Głównej Handlowej z okazji  45 lecia pracy naukowej Profesora Czyżowicza. W konferencji wzięli udział wybitni naukowcy zarówno z  kraju jak i z zagranicy, Służba Celna oraz biznes. Powiązanie tych trzech światów nicią współpracy i zaufania zapewniło Profesorowi W. Czyżowiczowi niekwestionowany sukces nie tylko w Polsce, ale również i na arenie międzynarodowej. Zasługi Profesora w tworzeniu i wdrażaniu prawa celnego w życie są nieocenione. Od wielu lat zajmuje się szeroko pojętym prawem celnym zarówno krajowy jak i międzynarodowym. Jest niewątpliwie wybitnym znawcą i cenionym autorytetem tej szczególnie ważnej gałęzi prawa, bez której prowadzenie biznesu we współczesnym świecie, byłoby praktycznie niemożliwe. Jego dotychczasowy dorobek naukowy to ponad 300 różnego rodzaju publikacji naukowych. Był miedzy innymi współtwórcą dokumentu SAD. Jako Szef Służby Celnej wprowadził polskie „cło”do Unii Europejskiej. Duże zasługi ma również we współpracy z organizacjami przedsiębiorców nie tylko krajowych, ale i forach międzynarodowych. Jubilat jest również współtwórcą naszego czasopisma i od kilkunastu  lat  Przewodniczącym Rady Naukowej oraz wybitnym poliglotą. Doskonała znajomość wielu języków obcych zjednuje Mu wielu przyjaciół na całym świecie. Niewątpliwą zasługą Profesora jest wykształcenie wielu naukowców i praktyków, którzy m.in swoimi wystąpieniami uświetnili konferencje. Zasługi Profesora najlepiej przedstawili Jego dawni studenci, a dziś osoby z tytułami naukowymi we wstępie do publikacji książkowej „Polityka celna, ekonomia, prawo, praktyka. „Opracowanie[2], jakie trzymacie Państwo w rękach, stanowi wyraz szacunku złożony Osobie Pana Profesora dr hab. Wiesława Czyżowicza, cenionego naukowca, dydaktyka i praktyka. Jego wkład w polską politykę celną jest widoczny tak we własnych osiągnięciach praktyka, funkcjonujących w polskim prawie instytucjach, których był projektantem i twórcą, jak również w zastępie uczniów i kontynuatorów. Wszystkie te elementy składają się na znaczące osiągnięcia życia zawodowego jednego człowieka, zaangażowanego, aktywnego, o olbrzymiej motywacji wewnętrznej, jednocześnie skromnego i bezpośredniego, ceniącego otoczenie, w którym przyszło mu realizować życiowe cele. Podobnie jak dorobek życiowy i naukowy Pana Profesora, niniejsza książka ma charakter multidyscyplinarny, podejmując szeroko rozumiane zagadnienia polityki celnej, w jej wymiarze teoretycznym i praktycznym, zarówno w ujęciu ekonomicznym, jak i prawnym. Opracowania składające się na niniejsze dzieło stanowią prace licznych Autorów – uczniów Pana Profesora, jego współpracowników, kolegów i przyjaciół zawodowo działających w sferze polityki celnej. Prace te, przygotowane w hołdzie Profesorowi, dotyczą szerokiego spektrum zagadnień od kwestii organizacji i prowadzenia polityki celnej na poziomie Unii Europejskiej, poprzez rozprawy poświęcone stronie narzędziowej tejże polityki, jak również analizę regulacji i ich ekonomicznych konsekwencji. Znaczącą część niniejszego opracowania stanowią zagadnienia poświęcone wyzwaniom, jakim będzie musiała sprostać już w najbliższym okresie Wspólną Polityka Celna UE. Treść opracowania, bogata merytorycznie koresponduje z zainteresowaniami i dorobkiem Jubilata. Profesor Wiesław Czyżowicz był jednym z prekursorów szerokiego podejścia do zagadnień polityki celnej. W toku swojego życia zawodowego Profesor miał możność służenia Polsce jako badacz, następnie zaś współtwórca i wykonawca polityki celnej, szanowany i lubiany przez studentów nauczyciel akademicki, jak również znawca i badacz zagadnień prawnych i ekonomicznych z nią związanych. Na każdym z tych pól odnosił sukcesy. Korzystając z multidyscyplinarnego doświadczenia i wiedzy był w stanie kształtować sfery nauki i praktyki, jakimi się zajmował, stawiając wysoko poprzeczkę dla wszystkich zaangażowanych w jej rozwój. Aktywność Pana Profesora przypadła na szczególnie interesujący okres w historii gospodarczej naszej Ojczyzny. Obejmowała okresy od względnie zamkniętego państwa demokracji ludowej, poprzez małą gospodarkę otwartą okresu transformacji aż po silnego uczestnika regionalnego ugrupowania integracyjnego. W każdej z tych faz rozwojowych zaznaczyła się praca Pana Profesora. W każdej wspomagał wiedzą osoby zainteresowane rozumieniem zachodzących procesów. Wart zachowania i zapamiętania jest indywidualny wkład wniesiony przez Profesora w ich kształtowanie…Chwila pojawienia się publikacji ma szczególny charakter. Stanowi zarówno zwieńczenie dotychczasowego okresu aktywności Jubilata w sferze praktyki i nauki, a również, jak mamy wszyscy nadzieję, początek szczególnie owocnego okresu kształcenia nowych kadr potrzebnych nie tylko Polsce, ale i Unii Europejskiej. Bogata aktywność naukowo-dydaktyczna Profesora pozwala mieć nadzieję na dalszy wzrost dorobku i nowe sfery zainteresowań badawczych Jubilata. Ewa Gwardzińska, Aleksander Werner, Jarosław Wierzbicki”   Panie Profesorze – Jubilacie - Wspaniały Kolego - Proszę Przyjmij serdeczne gratulacje i życzenia z okazji 45 lat pracy naukowej i 65 rocznicy urodzin, życząc dalszych sukcesów. Składa Zespół Redakcyjny Czasopisma. Jan Brodziński [1] Informacja ta dotarła do redakcji w dniu 14.01.2015r. już po oddaniu do druku tej publikacji [2]„Polityka celna, ekonomia, prawo, praktyka”.- Wydawnictwo BW i Szkoła Główna Handlowa, listopad 2014     [...]
1/2015 str. 3

Kup aby przeczytać całość