Znajdź artykuł

Charakter prawny dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia celnego. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o sygn. III SA/Gl 1773/10.

TEZA Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego - obrót pocztowy (przywóz), o jakim mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. Nr 184, poz. 1900), którego karty 2 i 3 zostały przekazane przez funkcjonariusza celnego operatorowi publicznemu, oraz kiedy karta 3 została przez operatora publicznego doręczona odbiorcy przesyłki pocztowej w sposób określony w § 8 ust. 4 tego rozporządzenia, jest decyzją podaną do wiadomości wnioskodawcy na piśmie, o jakiej mowa w art. 4 pkt 5 i art. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1 ze zm.). [...]
6/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość