Środki oddziaływania na obroty towarowe z krajami pozaunijnymi po 1 maja 2004 r. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Środki oddziaływania na obroty towarowe z krajami pozaunijnymi po 1 maja 2004 r.

Towary przemysłowe sprowadzane w ramach unijnych kontyngentów taryfowych są trochę inaczej rozdysponowywane niż towary rolno-spożywcze. Dla potrzeb tych regulacji przez towary rolno- spożywcze rozumie się towary objęte Wspólną Polityką Rolną regulowaną przepisami wspólnotowymi, towary przetworzone nieobjęte załącznikiem nr I do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (tzw. towary z grupy non-aneks I). Pozostałe towary uważa się za towary przemysłowe:a/ unijne kontyngenty taryfowe na towary przemysłowe są administrowane na unijnej granicy celnej według zasady „kto pierwszy to lepszy”. Importer towaru objętego takim kontyngentem podaje przy odprawie celnej na granicy w dokumencie zgłoszenia celnego (dokumencie SAD) numer kontyngentu w ramach którego chce uzyskać niższą stawkę celną. Administracja celna przekazuje taką informację elektronicznie do Komisji Europejskiej ( Dyrekcja Generalna ds. Ceł i Podatków). Po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej urząd celny informuje o zaliczeniu zgłoszenia celnego do wskazanego w zgłoszeniu celnym kontyngentu taryfowego;b/ unijne kontyngenty taryfowe na towary rolno-spożywcze: ...[...]
5/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość