Znajdź artykuł

Środki antysubsydyjne UE – cz. II

EU anti-subsidy measures – part II

Środek wyrównawczy wygasa po 5 latach od jego wprowadzenia lub po 5 latach od ostatniego przeglądu obejmującego zarówno subsydiowanie, jak również wystąpienie szkody. W wyniku postępowania przeglądowego można przedłużyć lub skrócić okres stosowania cła wyrównawczego. Postępowanie przeglądowe (art.18 ust.2 rozporządzenia podstawowego) może być wszczęte na wniosek Komisji lub na wniosek złożony przez lub w imieniu producentów wspólnotowych. Komisja Europejska zawiadamia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, o terminie wygaśnięcia środka ochronnego w ostatnim roku stosowania tego środka.[...]
2/2016 str. 53

Kup aby przeczytać całość