Cło od towaru dostarczonego w ramach reklamacji – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Cło od towaru dostarczonego w ramach reklamacji

Decyzją opartą na przepisach art. 23, ust. 1, art. 25, ust 1 ustawy z dnia 28.12.1989 r. - Prawo celne (Dz.U. Nr 71, poz. 312 z 1994 r.), Prezes Głównego Urzędu Ceł, po rozpatrzeniu odwołania spółki w K., utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w P. w sprawie wymiaru cła. W uzasadnieniu decyzji podano, że wymiar cła dokonany został w oparciu o dokumenty dołączone do wniosku o wszczęcie postępowania celnego, m.in. fakturę dołączoną do towaru w jego zgłoszeniu do odprawy celnej. W fakturze pro-forma stanowiącej załącznik do dokumentu SAD, nie znajduje się zapis, że towar jest dosyłany w ramach reklamacji ilościowej. Zapis ten znajduje się dopiero w kserokopii faktury dołączonej do odwołania.[...]
12/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość